"Nauka to pokarm dla rozumu"

Lew Tołstoj

O projekcie

Projekt „ACE – aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież- innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii” jest realizowany przez Stowarzyszenie POSTIS i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia w okresie od 1 grudnia 2012 do 31 lipca 2014 roku. Instytucją Pośredniczącą 2 stopnia jest Ośrodek Rozwoju Edukacji – agenda Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu umiejętności praktycznych pozwalających na zastosowanie wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym, w szczególności na rynku pracy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt obejmie swoim zasięgiem 8 szkół z woj. lubelskiego i podkarpackiego będzie realizowany w wybranych szkołach w roku szkolnym 2013/14. Realizacja projektu będzie polegała na wdrożeniu innowacyjnym interdyscyplinarnych programów nauczania w zakresie podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce, w oparciu o przygotowane w ramach projektu podręczniki, materiały dydaktyczne, scenariusze zajęć dla nauczycieli wraz ze wskazówkami metodycznymi, filmy, gry edukacyjne na komputer i tablet , e-podręczniki, e-booki, i inne. Projektem zostaną objęte dwie klasy wybranej szkoły.

Udział szkół i uczniów w projekcie jest bezpłatny.

Szkoła w ramach realizacji projektu otrzyma:

  • 2 laptopy z pakietem Office i antywirusem dla nauczycieli prowadzących zajęcia,
  • Komplet materiałów dydaktycznych w skład którego wejdzie: podręcznik dla nauczyciela, konspekty zajęć, e-podręczniki, e-booki, zeszyty ćwiczeń dla uczniów.

W każdej szkole będzie działać jeden lub dwóch koordynatorów, zgłoszonych przez szkołę z grona nauczycieli. Koordynator będzie sprawował nadzór nad właściwym wdrażaniem projektu w placówce i otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Projektodawcą. Koordynatorzy oraz nauczyciele prowadzący zajęcia będą mieli zapewnioną możliwość kontaktu osobistego, mailowego, oraz telefonicznego z biurem projektu i z ekspertami tworzącymi program w zakresie właściwej realizacji programu. Projekt zostanie zakończony konkursem wiedzy ekonomicznej. 6 najlepszych uczniów otrzyma nagrody w postaci laptopów. 10 uczniów otrzyma  nagrody książkowe i multimedialne.